Předpoklady dítěte pro přijetí do dětské skupiny při MŠ Paleček

Dětská skupina může přijmout pouze dítě, které splňuje následující kritéria:

 • Dítě je ve věku 2,5 let do 4 let věku (včetně).
 • Dítě je bez plen. 
 • Dítě je schopno samostatné chůze.
 • Dítě je schopno dlouhodobého odloučení od rodičů.
 • Dítě prochází tréninkem na toaletu nebo zvládá základní sebeobsluhu na toaletě samo.
 • Dítě je schopno slovně sdělit pečující osobě své základní potřeby.
 • Dítě je fyzicky i psychicky zdravé a podrobilo se pravidelnému stanovenému očkování, což bude doloženo lékařským posudkem (o přijetí a zařazení dětí s handicapem či jinými znevýhodněními, která vyžadují náročnější péči, se rozhodne individuálně).
 • Rodiče dítěte jsou ochotní k úzké spolupráci s dětskou skupinou.
 • Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce. Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje. Pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.
 • Rodič dítěte doloží svůj pracovně právní vztah se zaměstnavatelem potvrzením o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud podniká, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že je účasten na důchodovém pojištění. U nezaměstnaných rodičů doloží rodič potvrzení od úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je studentem, bude doloženo potvrzení o studiu. Rodiče pro účely doložení těchto faktů obdrží příslušný formulář u manažerky projektu. 
 • Rodič dítěte vyplní písemný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Rodič dítěte se zaváže, že dodrží docházku uvedenou v Žádosti o přijetí dítěte.    
 • Přednostně přijímáme děti k docházce více než jeden den v týdnu.
 • Přednostně přijímáme sourozence dětí, které již MŠ Paleček navštěvují.